Pierwsze kroki w HTML: Tworzenie prostej strony internetowej

HTML (HyperText Markup Language) to podstawowy język używany do tworzenia stron internetowych. Dzięki niemu możemy zbudować struktury dokumentów online, które są wyświetlane przez przeglądarki internetowe. W niniejszym artykule przeprowadzimy cię przez pierwsze kroki w tworzeniu prostej strony internetowej przy użyciu HTML.

Podstawy HTML

HTML to język znaczników, który umożliwia tworzenie struktury strony internetowej. Każda strona HTML składa się z elementów, które są oznaczone przez znaczniki. Znaczniki są podstawowym budulcem HTML, a każdy z nich zaczyna się od „<” i kończy na „>”. Przykładem prostego znacznika jest „<p>”, który definiuje paragraf. Znaczniki są zazwyczaj parowane, co oznacza, że ​​istnieje znacznik otwierający i zamykający, na przykład „<p>” i „</p>”.

Tworząc stronę internetową, zaczynamy od podstawowej struktury dokumentu HTML. Ta struktura zawiera kilka podstawowych elementów, takich jak „<html>”, „<head>” i „<body>”. Element „<html>” jest korzeniem dokumentu i zawiera wszystkie inne elementy. Element „<head>” zawiera informacje meta, takie jak tytuł strony, a element „<body>” zawiera właściwą treść strony, którą widzi użytkownik.

Aby stworzyć prostą stronę internetową, wystarczy kilka podstawowych znaczników HTML. Dzięki nim możemy zdefiniować nagłówki, paragrafy, linki i obrazy. Wszystkie te elementy tworzą podstawową strukturę strony internetowej, która jest następnie renderowana przez przeglądarkę.

Tworzenie pierwszej strony HTML

Zacznijmy od stworzenia podstawowego dokumentu HTML. Każda strona HTML powinna zaczynać się od deklaracji doctype, która informuje przeglądarkę o wersji HTML używanej w dokumencie. Najnowsza wersja to HTML5, więc deklaracja wygląda tak: „<!DOCTYPE html>”. Po tej deklaracji dodajemy znacznik „<html>”, który otwiera dokument HTML.

Wewnątrz znacznika „<html>” umieszczamy dwa główne elementy: „<head>” i „<body>”. Element „<head>” zawiera meta informacje o stronie, takie jak tytuł, kodowanie znaków i style CSS. Tytuł strony jest ważny, ponieważ wyświetla się w karcie przeglądarki. Możemy dodać tytuł za pomocą znacznika „<title>”.

W elemencie „<body>” umieszczamy główną treść strony. To tutaj dodajemy nagłówki, paragrafy, linki i inne elementy, które użytkownik zobaczy na stronie. Na przykład, aby dodać nagłówek, używamy znacznika „<h1>”, a paragraf dodajemy za pomocą znacznika „<p>”. Możemy również dodać linki do innych stron za pomocą znacznika „<a>”.

Formatowanie treści strony

Po stworzeniu podstawowej struktury strony, możemy przejść do formatowania treści. HTML umożliwia formatowanie tekstu na różne sposoby, na przykład poprzez dodawanie pogrubienia, kursywy czy podkreślenia. Aby pogrubić tekst, używamy znacznika „<b>”, a aby dodać kursywę, używamy znacznika „<i>”.

HTML pozwala również na tworzenie list uporządkowanych i nieuporządkowanych. Lista uporządkowana to lista numerowana, którą tworzymy za pomocą znacznika „<ol>”, natomiast lista nieuporządkowana to lista punktowana, którą tworzymy za pomocą znacznika „<ul>”. Każdy element listy jest oznaczony znacznikiem „<li>”.

Oprócz tekstu, strony internetowe często zawierają obrazy. Aby dodać obraz do strony, używamy znacznika „<img>”. Znacznik ten wymaga atrybutu „src”, który określa ścieżkę do obrazu, oraz atrybutu „alt”, który opisuje obraz. Opisywanie obrazów jest ważne dla dostępności strony, ponieważ pomaga użytkownikom korzystającym z czytników ekranowych zrozumieć, co znajduje się na obrazku.

Dodawanie stylów CSS

HTML służy do tworzenia struktury strony, ale aby nadać jej estetyczny wygląd, potrzebujemy CSS (Cascading Style Sheets). CSS pozwala na dodawanie stylów do elementów HTML, takich jak kolory, czcionki, marginesy i inne właściwości wizualne.

Aby dodać style CSS do naszej strony, możemy użyć wewnętrznego stylu za pomocą znacznika „<style>”, który umieszczamy w sekcji „<head>”. Możemy również użyć zewnętrznego arkusza stylów, który jest oddzielnym plikiem CSS. Aby połączyć zewnętrzny arkusz stylów z dokumentem HTML, używamy znacznika „<link>” w sekcji „<head>”.

CSS pozwala na selekcję elementów HTML na różne sposoby. Możemy selekcjonować elementy za pomocą nazw znaczników, klas i identyfikatorów. Na przykład, aby ustawić kolor tła dla wszystkich paragrafów, używamy selektora znacznika „p” i właściwości „background-color”. Możemy również użyć klas i identyfikatorów, aby selekcjonować konkretne elementy.

Podsumowanie

Tworzenie prostej strony internetowej w HTML to pierwszy krok w nauce tworzenia stron internetowych. HTML pozwala na tworzenie struktury strony, a CSS pozwala na jej formatowanie i stylizację. Znajomość podstaw HTML i CSS jest niezbędna dla każdego, kto chce tworzyć strony internetowe. Dzięki temu artykułowi zrozumiesz, jak tworzyć podstawowe strony internetowe i jak dodawać do nich style, aby były atrakcyjne wizualnie.

 

Autor: Marek Malinowski